إِنَّ الْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
بدرستی که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است

بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به در گاه خدای آورد
ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد