چقد زیباست کسی را گرامی بداری..
نه برای نیاز.
نه از روی اجبار.
و نه از روی تنهایی..
فقط برای اینکه ارزشش را دارد و دوستش داری...