این روز ها دوره؛دوره ی گرگـــــــــــــــــــــ هاست!
مهربان که باشی...
می پندارند دشمنی!
گرگــــــــــــــــ که باشی...
خیالشان راحت می شود که از خودشـــــــــــــــــانی!
مــــــــــــــــــا تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم.....