مورد داشتیم دختره روز اول دانشگاه اسمش رو روی همه خودكاراش نوشته
جااااااااااان من نكنین