زندگی جان..عزیزم!!!اگه افتخار میدی چند قدمی باهام رابیا
چیزی نمیشه باور کن...